Judges Choice, FIAP Ribbon, Scottish International Salon 2018

Location: Hokkaido, Japan

Judges Choice, FIAP Ribbon, Scottish International Salon 2018

Location: Hokkaido, Japan